رستوران های ایرانی شیراز

قرارداد پلن ویژه شرکتها

ماده 1 - طرفین قرارداد
کارفرما : %Text-field%
مجری : وبسایت رستوران های ایرانی www.res2ran.com به مدیریت آقای محسن منوریان 
ماده 2 - موضوع قرار داد : ارتقاء طرح خدمات مجازی وبسایت res2ran.com جهت مجموعه %Text-field%
ماده 3 - شرح موضوع : ارائه خدمات مجازی با توجه به بسته خدماتی انتخابی کارفرما ذکر شده در ماده 4 این قرار داد و مشروح در پیوست این قرارداد توسط مجری جهت مجموعه مشخص شده در ماده دو قرار داد که از سوی کارفرما تعیین گردیده است.
ماده 4 – بسته خدمات انتخابی کارفرما: %Text-field% 
ماده 5 - مدت قرارداد : مدت این قرار داد از تاریخ عقد قرار داد و به مدت یک سال (قابل تمدید ) خواهد بود.
ماده 6 – مبلغ قرارداد : مبلغ قرار داد با توجه به طرح انتخابی مذکور در ماده 4 برابر %Text-field% ریال میباشد.
ماده 7- تعهدات:
کارفرما و مجری متعهد به رعایت تمامی اصول و مفاد مربوطه در این قرار داد و آنچه در پیوست مشروح گردیده می باشند.
مجری متعهد میشود خدمات مجازی مشروح در پیوست این قرار داد را با توجه به بسته خدمات انتخابی کارفرما ذکر شده در ماده 4 این قرارداد در مدت زمان اعتبار قرار داد با در نظر گرفتن قواعد خدمات ارائه شده که در پیوست قرار داد ذکر گردیده برای مجموعه مشخص شده در ماده 2 قرار داد ، اجرا نماید.
مجری تنها موظف به اجرای خدمات مشخص شده در طرح انتخابی کارفرما می باشد و بدیهیست هر گونه تغییری در سایر طرح ها به غیر از طرح انتخابی کارفرما به این قرار داد مربوط نخواهد شد.
در صورتی که کارفرما قبل از اتمام مهلت این قرار داد اقدام به ارتقای طرح خود نماید خدمات با توجه به بسته خدماتی همان زمان تنظیم خواهد گردید.
در صورتی که ماهیت و یا مقدار برخی از خدمات مربوط به بسته انتخابی کارفرما تغییر یابد مجری موظف است آن را به اطلاع کارفرما رسانده و تاییده کتبی مبنی بر تغییر مذکور را از کارفرما دریافت نماید و تا زمان دریافت تاییده کتبی از کارفرما ، مجری موظف به رعایت تعهدات این قرار داد می باشد.
کارفرما متعهد میشود تا قبل از شروع قرار داد مبلغ قرار داد را به مجری پرداخت نماید . بدیهی است در صورت عدم پرداخت کارفرما مجری میتواند قرار داد را تا زمان دریافت مبلغ قرارداد به تاخیر بیاندازد و یا قرار داد را یک طرفه ملغی نماید.
تبصره 1: بدیهی است پس از اتمام اعتبار قرار داد و در صورت تمدید قرار داد تمام یا برخی از خدمات ارائه شده میتواند تغییر کند که در همان زمان نسبت به تایید آنها اقدام خواهد گردید .
ماده 8- فسخ قرارداد : هیچکدام از طرفین قرار داد حق فسخ قرارداد را ندارند مگر با توافق طرفین.
تبصره : در صورتی که درخواست فسخ قرار داد از سوی مجری ، مجری موظف به پرداخت حق و حقوق کارفرما می باشد که مبلغ آن با توجه به محاسبه نسبت زمان باقیمانده از قرار داد به کل مدت قرار داد تعیین می گردد.
ماده9– نسخ قرارداد
این قرارداد در تاریخ %Text-field% در 9 ماده و در دو نسخه تنظیم گردیده که حکم واحد دارند و پس از امضاء طرفین لازم الاجرا می باشد.

%Include%

توضیحات لازم :

- امکانات موجود در هر پلن یا بر اساس تیک ستون آن امکان در آن پلن نمایش داده شده و یا به صورت توضیحی در ستون مربوطه نمایش داده شده است.  

- امکانات موجود در لیست فوق بر اساس قابلیت های فعلی وبسایت می باشد . بدیهی است افزودن جزئیات به طرح های فوق ذکر جزء تعهدات مجری نخواهد بود . 

منظور از نمایش مشخصات اصلی ایجاد صفحه ای در وبسایت برای مجموعه و نمایش مشخصات کلی مجموعه با توجه به فیلد های موجود وبسایت می باشد. 

در بخش گالری عکس کارفرما میتواند عکس های مربوط به مجموعه خود را قرار دهد .

بدیهی است هرگونه عکس و یا نوشته ای که خلاف شرع و قانون باشد اجازه نمایش نخواهد داشت . 

در صورتی که مجموعه محصولی ارائه می نماید میتواند محصول را در بخش صفحه محصولات به نمایش بگذارد . لازم به ذکر است که فروش آنلاین جزء خدمات صفحه محصولات نمی باشد . 

منظور از صفحات ثابت صفحاتی مانند درباره ما و نمونه کارها می باشد که در آن کارفرما میتواند بخشی از مجموعه خود را به صورت متن و عکس معرفی نماید . نام این صفحات مستقیما در صفحه مجموعه لینک میگردد . تعداد این صفحات حداکثر 10 صفحه می باشد . 

بخش اخبار و مطالب برای ارسال اخبار مجموعه می باشد که به صورت لینک اخبار و مطالب در صفحه مجموعه نمایش می یابد . 

 گزارش معرفی مجموعه توسط مجری در بازه زمانی قرارداد با هماهنگی با مدیریت مجموعه انجام خواهد گرفت. زمان دقیق انجام مصاحبه و گزارش توسط مجری تعیین خواهد گردید. 

- تخفیف سایر خدمات به معنی ارائه تخفیف برای سایر خدمات مجازی وبسایت که در بازه زمانی قرارداد توسط کارفرما درخواست می گردد . لازم به ذکر است که این تخفیف شامل هزینه تمدید استایل اختصاصی ، تمدید دامنه اینترنتی و محصول غیر مجازی و مواردی که به عنوان هزینه وبسایت معرفی می گردد  نخواهد بود. 

- در بخش نمایش با اولیت در صفحه جستجو  اولیت در مجموعه های  در یک پلن واحد بر اساس تعریف وبسایت خواهد بود و بین مجموعه های دارای پلن مشترک اولیت بندی وجود نخواهد داشت. 

 

 
نظرات ارسال شده ( 0 )
جستجوی برچسب
اخبار شهر شیراز
تصویر تصادفی
خوراک بیف استراگانوف

رستوران های ایرانی © 2009