رستوران های ایرانی شیراز

اخبار و مطالب

 تاریخ : %Text-field%  شماره : %Text-field% موضوع : ارتقاء طرح خدمات مجازی وبسایت res2ran.com به عنوان مجری جهت  %Text-field% به عنوان کارفرما.  بسته انتخابی کارفرما با توجه به جدول پیوست یک بسته %Text-field% به مبلغ %Text-field% می باشد.   شرح : ارائه خدمات مجازی مشروح در جدول پیوست یک جهت کارفرما با توجه به بسته خدماتی انتخابی کارفرما به مدت یک سال از زمان پرداخت وجه در صورتی که زمان پرداخت وجه بیش از یک ماه از تاریخ این رسید نباشد. (در غیر این صورت باید رسید جدیدی مجددا تنظیم گردد )  امکانات موجود در لیس..........

    ماده 1 - طرفین قرارداد :  محیا کننده: آقای/خانم %Text-field% به آدرس %Text-field%   و تلفن %Text-field% و کد پستی %Text-field%به شماره ملی %Text-field% و تلفن همراه %Text-field% فروشنده : آقای محسن منوریان فرزند حسین به شماره شناسنامه 977 و شماره ملی 2298488266 به آدرس : شیراز ، چهارراه چنچنه، خیابان یزدان مهر ، پلاک 58 – کدپستی 71447756447  تلفن 07132283852 و همراه 09173383378 ماده 2 - موضوع قرارداد :  فروش محصولات محیا کننده توسط فروشنده  ماده 3 – شیوه اجرا  : فروشنده محصولات محیا کننده را که جزئیات آن در پیوست یک این قرارداد مشخص گردیده به مشتریان معرفی میکند..........

 ماده 1 - طرفین قرارداد :  کارفرما : شرکت/مجموعه %Text-field% به آدرس %Text-field% و تلفن %Text-field% به مدیریت آقای %Text-field% به شماره ملی %Text-field% و تلفن همراه %Text-field% پیمانکار : آقای محسن منوریان فرزند حسین به شماره شناسنامه 977 و شماره ملی 2298488266 به آدرس : شیراز ، چهارراه چنچنه، خیابان یزدان مهر ، پلاک 58 و تلفن 07132283852 و همراه 09173383378 ماده 2 - موضوع قرارداد :  قرار داد تولید محتوی جهت وبسایت و پیج های شبکه های اجتماعی  ماده 3 - شرح : نام کاربری و رمز عبور مدیریت پیج های معرفی شده در پیوست قرارداد از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میگیرد و پی..........

ماده 1 - طرفین قرارداد کارفرما : %Text-field% مجری : وبسایت رستوران های ایرانی www.res2ran.com به مدیریت آقای محسن منوریان  ماده 2 - موضوع قرار داد : ارتقاء طرح خدمات مجازی وبسایت res2ran.com جهت مجموعه %Text-field% ماده 3 - شرح موضوع : ارائه خدمات مجازی با توجه به بسته خدماتی انتخابی کارفرما ذکر شده در ماده 4 این قرار داد و مشروح در پیوست این قرارداد توسط مجری جهت مجموعه مشخص شده در ماده دو قرار داد که از سوی کارفرما تعیین گردیده است. ماده 4 – بسته خدمات انتخابی کارفرما: %Text-field%  ماده 5 - مدت قرارداد : مدت این قرار داد از تاریخ عقد قرار داد و به مدت یک س..........

   ماده 1 - طرفین قرارداد کارفرما : %Text-field% مجری : وبسایت رستوران های ایرانی www.res2ran.com به مدیریت آقای محسن منوریان ماده 2 - موضوع قرار داد : ارتقاء طرح خدمات مجازی وبسایت res2ran.com جهت  %Text-field% ماده 3 - شرح موضوع : ارائه خدمات مجازی مشروح در جدول پیوست یک توسط مجری جهت مجموعه یا مجموعه های مشخص شده در ماده 2 قرار داد که از سوی کارفرما تعیین گردیده است با توجه به بسته خدماتی انتخابی کارفرما از این جدول که در ماده 4 این قرار داد ذکر شده  . ( توضیح جدول : امکانات موجود در هر پلن یا بر اساس تیک ستون آن امکان در آن پلن نمایش داد..........
    تصویر تصادفی
    دریایی استیک ماهی

    رستوران های ایرانی © 2009