رستوران های ایرانی شیراز

رستوران گندم

شیراز(71)
    تقاطع 7 تیر و معدل جنب بستنی هانی مانی

323xxxxx [نمایش]

مناسب

0 نفر


ساعات سرویس دهی :
  • یکسره: از 9 تا 24

رتبه در نظرسنجی ها

در حال حاضر این قیمت در دسترس نمی باشد.