رستوران های ایرانی

در شهر

افتتاح شهر بازی بزرگ مجتمع خلیج فارس-تصویر

فاز اول شهر بازی روبسته به مساحت 12000 متر مربع در تاریخ 23 اردیبهشت 92 افتتاح گردید :

 

 شهر بازی مجتمع خلیج فارس

شهر بازی مجتمع خلیج فارس

شهر بازی مجتمع خلیج فارس

شهر بازی مجتمع خلیج فارس

شهر بازی مجتمع خلیج فارس

شهر بازی مجتمع خلیج فارس

شهر بازی مجتمع خلیج فارس

شهر بازی مجتمع خلیج فارس

شهر بازی مجتمع خلیج فارس

شهر بازی مجتمع خلیج فارس

شهر بازی مجتمع خلیج فارس

شهر بازی مجتمع خلیج فارس

شهر بازی مجتمع خلیج فارس

 

res2ran.com